De wijk Beijum, aan de rand van Groningen: onmiskenbaar een ‘bloemkoolwijk’, grotendeels gerealiseerd aan het einde van de jaren ‘70 met een doorontwikkeling in de jaren ‘80. Een groene wijk, opgezet vanuit de oorspronkelijke landschappelijke structuren met een infrastructuur van hoofd- en nevenstructuren, uitmondend in de ‘haarvaten’ van de wijk waaraan men woont. Een diverse wijk, die vanwege uiteenlopende woningtypen een thuis biedt aan een breed scala aan inwoners: van studenten, alleenstaanden, ouderen tot aan gezinnen. Een veelzijdige wijk met een aanzienlijk voorzieningenniveau die de ca. 12.500 inwoners in de dagelijkse behoeften zou moeten voorzien. En bijzonder: een wijk waar het de intentie van toenmalig wethouder Max van den Berg was om deze samen met de bewoners vorm te geven.

Toch kampt de wijk anno 2019 met een imagoprobleem, grote sociale opgaven, functioneren delen van de wijk en voorzieningen niet optimaal en heeft de openbare ruimte aan kwaliteit heeft ingeleverd. Daarbij rijst ook de vraag op hoe deze 40 jaar oude wijk toekomstbestendig kan worden gemaakt voor de komende decennia. Hoe reageert de wijk op haar verouderende bevolkingssamenstelling? Hoe kan het voorzieningenniveau op peil worden gehouden? En welke stedenbouwkundige kwaliteiten moeten behouden blijven of worden benut bij verbetering en verduurzaming? 

Vanuit onder meer deze vragen hebben wij in opdracht van de gemeente Groningen een stedenbouwkundig onderzoek naar Beijum verricht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een integrale ruimtelijke analyse met conclusies en aanbevelingen die als ‘bouwstenen’ kunnen dienen voor een ruimtelijke visie voor Beijum. Het volgt hiermee de 3 fasen van waaruit de gemeente aan een ruimtelijk plan voor wijkvernieuwing werkt: in fase 1 ‘analyse’ is meer integrale kennis over en inzicht in de ruimtelijke karakteristieken van de wijk verkregen middels twee onderzoeken: een cultuurhistorisch onderzoek dat in mei 2019 door SteenhuisMeurs is opgeleverd en dit stedenbouwkundig onderzoek, waarvan dit rapport het resultaat is . De twee voornoemde onderzoeken vormen input voor de visievorming op zowel kleine als grote schaal (‘visie’, fase 2) om uiteindelijk uit te monden in diverse ‘projecten’ (fase 3).

Landschappelijke dragers van Beijum

We wensen de wijk en haar inwoners van harte toe dat de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten van de wijk via deze projecten in de wijkvernieuwingsaanpak meer expliciet tot uitdrukking komen. In onze analyse zien we voldoende aanknopingspunten om de ruimtelijke beleving van de wijk naar een hoger niveau te tillen, passend bij de samenleving van nu.  

In samenwerking met Eric Jongen (Jongen Ontwerp)

Categorieën: Nieuws