Hier werken we aan.


Woonplan

Malburgen, Arnhem

Met het Woonplan geven we particuliere woningeigenaren in deze wederopbouw-wijk van Arnhem handelingsperspectief voor de verduurzaming van hun woning. Er wordt een woning-specifiek Woonplan opgesteld en bewoners worden geïnformeerd en begeleid in het maken van keuzes in verduurzamingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden.


LEIDRAAD OPENBARE RUIMTE

Beijum, Groningen

Deze leidraad geeft met een ‘buurtenatlas’ inzicht in de typische kenmerken en kwaliteiten van de openbare ruimten in de heerden van Beijum. De geïntegreerde toolkit voorziet in een deels generieke, maar vooral gedifferentieerde aanpak die aansluit op de eigenheid en typologie van de buurten. Zo krijgt de openbare ruimte ten tijde van een aanpak een ware impuls, waarbij ook de eenheid wordt geborgd.


Co-CREATIE // INRICHTING OPENBARE RUIMTE

Beijum, Groningen

In een co-creatie project met omwonenden, gemeente en woningcorporatie werken we aan een inrichtingsplan ‘heerd 2.0’. We stellen ons tot doel om een welkome kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte van de Isebrandtsheerd te realiseren, gekoppeld aan de ontwikkeling van 33 woningen door Patrimonium op een voormalige schoollocatie.


WOONPLAN

Nieuwdorp, Stein

Met het Woonplan geven we particuliere woningeigenaren in deze wederopbouw-wijk van Stein handelingsperspectief voor de verduurzaming van hun woning. Er wordt een woning-specifiek Woonplan opgesteld en bewoners worden geïnformeerd en begeleid in het maken van keuzes in verduurzamingsmaatregelen en subsidiemogelijkheden.


WIJKVERNIEUWING

Mosterdhof, Westervoort

In het kader van prijsvraag Panorama Lokaal dienden wijk dit Kookboek in, als instrument om de wijk Mosterdhof te herwaarderen en te versterken. Het is opgebouwd vanuit 4 schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving met voorstellen voor een gerichte, flexibele aanpak. Ons voorstel met Veenenboschenbos, Endule en Diep won de prijsvraag. Sindsdien werken we vanuit dit kookboek aan diverse uitvoeringsprojecten.


STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

Beijum, Groningen

In het kader van een wijkvernieuwingsopgave hebben wij een stedenbouwkundig onderzoek gedaan naar de specifieke kenmerken van de bloemkoolwijk Beijum, uitmondend in een visie op de stedenbouwkundige opgaven in de wijk. De visie geeft richting aan de ontwikkeling om de wijk toekomstbestendig te maken.


Co-CREATIE COLLECTIEVE RUIMTE

Mosterdhof, Westervoort

In dit project wordt een nieuwe invulling gegeven aan de acht hofjes in de Mosterdhof, zodat ze naast groen in de wijk ook een andere functie krijgen waar bewoners blij van worden. Om dit voor elkaar te krijgen wordt per hofje een ontwerpproces doorlopen met de bewoners die aan het hofje wonen. Zo worden deze collectieve ruimtes opnieuw geactiveerd en bewonerscontact gestimuleerd.


INRICHTING OPENBARE RUIMTE

Mosterdhof, Westervoort

Met dit project wordt de openbare ruimte van de wijk vernieuwd. Het project heeft tot doel om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken en de vindbaarheid en veiligheid te vergroten met een beter imago voor de wijk als gevolg. Tegelijk wordt een bijdrage geleverd aan tegengaan van hitte en wateroverlast in de wijk en aan meer groen en natuur in de wijk. De straat wordt een herkenbare ‘Mosterdring’ met een mooi plantenlint erlangs.


ONTWERPEND ONDERZOEK & VISIE

De Maten, Apeldoorn

Voor de tentoonstelling Ministerie van Maak’ op de IABR ’22 hebben wij een studie en strategie gepresenteerd voor het verdichten van na-oorlogse woonwijken. In dit geval door het toevoegen van 5000 woningen aan de Apeldoornse bloemkoolwijk De Maten. Dit soort wijken vragen om wijkvernieuwing in de openbare ruimte en in woningverduurzaming en deze opgave kan goed gekoppeld worden aan de nieuwbouwopgave. Dit kan volgens ons door gebruik te maken van alternatieve woning- en verkavelingstypologieën, uit de jaren ’70. Deze zijn een toevoeging op het eenvormige woningaanbod in deze wijken, maar vormen ook een bijdrage aan de sociale samenhang en leefbaarheid in deze wijken.