PUBLICATIE

Rapport Verkenning Experimentele Woningbouw 1968-1980.

Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda, Anita Blom

2018, i.o.v. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Marcel Barzilay (mb/a), Ruben Ferwerda (Urben), Anita Blom (RCE) in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Uitreiking rapport aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Het programma Experimentele Woningbouw, ingesteld door minister Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was zeer kenmerkend voor zijn tijd en grensverleggend vanwege vernieuwingen op het gebied van volkshuisvesting en woningbouw. Het programma bepleitte deze vernieuwingen als reactie op de grootschalige, monotone woonwijken uit de late jaren 60. Thema’s waren: compact bouwen, menging van woningtypen, flexibiliteit, kleinschaligheid, bouwen voor de buurt en inspraak van bewoners; aspecten die later in de jaren 70 heel gewoon zouden worden en nu weer heel actueel zijn. Dit rapport toont de 64 woningbouwprojecten en belicht de omstandigheden waaronder deze tot stand kwamen.

Het onderzoek vond plaats als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De verkenning heeft tot doel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren over de betekenis van erfgoed uit de periode na 1965 en hoe daarmee om te gaan. Het gaat daarbij om kennisopbouw en -verspreiding, onderzoek naar ‘het veld’, instrumentarium en draagvlak. Een ander belangrijk aspect van de Verkenning is de koppeling met actuele opgaven en ontwikkelingen.

Deze publicatie is voor beleidsmakers, erfgoeddeskundigen en ontwerpers die meer willen weten over experimentele woningbouw in de jaren ’60 en ’70.